• فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).
    لطفا توجه نمایید آپلود زمانی کامل شده است که آیکن ضربدر کنار نام فایل نمایان شود .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .