نام بانکشماره کارتشماره حساب
پارسیان622106110600624280001952455004
سامان6219861018411107922280621182121